09.03.2023, nastąpiła aktualizacja regulaminu

Regulamin Sklepu Internetowego sixsilver.pl

Regulamin określa sposób sprzedaży oraz ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Aleksandrę Kaliszan prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: SIXSILVER ALEKSANDRA KALISZAN (NIP: 6312412158 REGON: 368044759) z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul.Zwycięstwa 1, za pośrednictwem sklepu internetowego posiadającym domenę na stronie sixsilver.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Niniejszy Regulamin określa również warunki oraz zasady, zgodnie z którymi Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego nieodpłatne usługi drogą elektroniczną.

 1. § 1 Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Sprzedawca – Aleksandra Kaliszan prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: SIXSILVER ALEKSANDRA KALISZAN (NIP: 6312412158 REGON: 368044759) z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul.Zwycięstwa 1, jednocześnie będący prawnym właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod domeną sixsilver.pl.
  3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę domenę internetową, pod którą Sprzedawca świadczy wszelkie usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4. Kupujący – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem oraz wszelkimi innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, między Kupującym a Sprzedawcą.
  9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolnych od pracy.
  10. Towar – wszelkie przedmioty przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  11. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na faktycznym dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem podmiotu upoważnionego przez Sprzedawcę, przedmiotu Umowy określonego w złożonym zamówieniu.
  12. Dostawca – firma kurierska lub inny podmiot, który świadczy usługi dostawy na rzecz Sprzedawcy, w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
  13. Konto Kupującego – specjalnie wygenerowany i udostępniony przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego panel, który umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.
  14. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana na podstawie Regulaminu, a niezbędna do korzystania przez Kupującego z wszelkich udostępnionych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie nieodpłatnej umowy świadczenia usług drogą elektroniczną polegającej na bezpłatnym prowadzeniu Konta Kupującego.
  15. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Kupującego podczas dokonywania procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie Internetowym przed dostępem dla osób nieuprawnionych.
 2. § 2 Postanowienia Ogólne

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania o tym informacji w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
  4. Zawierane umowy Kupującego ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  5. Prawem właściwym dla zawieranych umów jest prawo polskie.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2023 r.
  7. Wszelkie prawa majątkowe, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej w stosunku do wszystkich elementów Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
  8. Prawa wskazane w punkcie powyższym nie dotyczą logotypów oraz zdjęć podglądowych znajdujących się w Sklepie Internetowym jeśli należą do osób trzecich.
  9. Sprzedawca używa plików „cookies”, które podczas korzystania przez wszystkich Kupujących ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie plików „cookies” może utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
  10. Sprzedawca dołoży wszelkich niezbędnych starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich powszechnie stosowanych i znanych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.
  11. Zakazane jest korzystanie z jakichkolwiek elementów Sklepu Internetowego lub jego funkcji do jakiejkolwiek działalności, która naruszałaby lub mogłaby naruszać jakikolwiek prawnie chroniony interes Sprzedawcy. Zakazane jest również jakiekolwiek działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub też naruszające dobra osobiste osób trzecich.
  12. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego niezbędne jest posiadanie dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej.
  13. Sprzedawca nigdy nie prosi Kupującego o udostępnienie żadnych danych, danych osobowych, w szczególności nigdy nie prosi o udostępnienie Hasła do Konta Kupującego lub do poczty elektronicznej.
 3. § 3 Opinie

  1. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, Sprzedawca informuje, iż nie weryfikuje autentyczności zamieszczanych opinii w Sklepie Internetowym.
  2. W Sklepie Internetowym zamieszczane są zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie.
 4. § 4 Rejestracja

  1. Utworzenie nieodpłatnego Konta Kupującego wymaga Rejestracji.
  2. Założenie Konta Kupującego nie jest niezbędne do dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji Kupujący powinien poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie z krokami wskazanymi w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Kupujący oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje treść Regulaminu.
  4. Z chwilą dokonania pomyślnej Rejestracji zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Kupującego, Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Kupującego oraz wglądu i możliwości edycji danych.
 5. § 5 Składanie zamówień

  1. Informacje widniejące w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów widniejących w Sklepie Internetowym.
  2. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy, a sprzedawane Towary mogą nieznacznie różnić się od finalnego produktu zwłaszcza w zakresie kolorystyki, co może w szczególności wynikać z kalibracji ekranu urządzenia, na którym przeglądany jest Sklep Internetowy.
  3. Możliwość składania zamówienia w Sklepie Internetowym jest udostępniona przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu Internetowego w związku zaistnieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które uniemożliwiają lub ograniczają dostęp do Sklepu Internetowego.
  4. Kupujący w ramach składania zamówienia wybiera wybrane przez siebie Towary, a następnie dodaje je do koszyka. W momencie, gdy Kupujący wybierze wszystkie Towary wchodzące w skład zamówienia oraz wyboru odpowiedniej formy Dostawy, jak również formy płatności, Kupujący składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Kupujący jest informowany o sumarycznej cenie za wybrany/wybrane Towar/y oraz koszty Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie Kupujący jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową sprzedaży. Zamówienie Towaru/Towarów na kwotę powyżej 200,00 zł uprawnia do darmowej Dostawy.
  5. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży Treści cyfrowych. Wyrażenie zgody w tym złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, które Kupujący wskazał w złożonym zamówieniu.
  6. Po poprawnym złożeniu zamówienia przez Kupującego Sprzedawca przesyła na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
  7. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca wysyła na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do dalszej realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 6. § 6 Formy płatności

  1. Ceny widniejące w Sklepie Internetowym znajdujące się przy danym Towarze są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Kupujący zobowiązany będzie ponieść w związku z zawartą Umową sprzedaży, o których Kupujący zostanie poinformowany w momencie wyboru sposobu Dostawy i finalizacji procesu składaniu zamówienia.
  2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   • tradycyjny przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy (rozpoczęcie procesu realizacji złożonego zamówienia rozpoczęta zostanie dopiero po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy),
   • przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PRZELEWY24 (rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia nastąpi po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PRZELEWY24 o dokonaniu płatności przez Kupującego.
  3. W wypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności podczas procesu składania zamówienia, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego. Bezskuteczny upływ terminu na dokonanie płatności skutkuje odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca oświadcza, że odstępuje od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 7. § 7 Formy Dostawy oraz realizacja

  1. Termin wysyłki wynosi od 24 godzin do 78 godzin. W przypadku, gdy dla danego Towaru termin dostawy będzie inny, Kupujący otrzyma o tym informację podczas składania zamówienia.
  2. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem zawartej z Kupującym Umowy sprzedaży bez wad fizycznych oraz prawnych.
  4. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem wybranej formy Dostawy na adres wskazany podczas wypłeniania formularzu zamówienia.
  5. Możliwe formy Dostawy to:
   • Kurier InPost,
   • Paczkomaty InPost,
   • Odbiór osobisty w stacjonarnym punkcje Sprzedawcy, lub
   • inne formy dostawy wskazane podczas składania zamówienia.
  6. Kupujący powinien zbadać doręczoną mu paczkę w czasie i w sposób przyjęty przy danego rodzaju paczkach. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.
  7. Sprzedawca dołącza do paczki fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  8. W przypadku wyboru formy dostawy innej niż odbiór osobisty Kupującemu przysługują wszelkie prawa wynikające z Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 8. § 8 Gwarancja oraz odpowiedzialnością za zgodność produktu z umową

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwarancja).
  2. Sprzedawca zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialnością za zgodność produktu z umową).
  3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący uprawniony jest do żądania naprawy Towaru lub wymiany Towaru.
  4. Sprzedawca może zmienić żądanie Kupującego w zakresie naprawy na wymianę lub na odwrót, gdy jest niemożliwe do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  5. W przypadku istotnej niezgodności towaru z umową Kupujący uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży.
  6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia w związku z niezgodnością Towaru z umową określone w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jest obowiązany dostarczyć Towar niezgodny z umową na adres Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca odpowiada z tytułu odpowiedzialności za zgodność produktu z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty faktycznego wydania Towaru Kupującemu.
  8. Składanie wszelkich reklamacji związanych z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, możliwe jest w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub też w siedzibie Sprzedawcy.
  9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia przesłania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.
  10. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku ze świadczonymi nieodpłatnymi usługami drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona wyłącznie w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@sixsilver.pl. Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji.
 9. § 9 Odstąpienie od zawartej Umowy sprzedaży

  1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia przedmiotu Umowy sprzedaży w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego.
  3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny mogą odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  4. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
  5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  7. Jeśli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt poniesione koszty Dostawy (jeśli takowe były) do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego. Sprzedawca uprawniony do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  9. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
  10. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  11. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  12. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży.
  13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego.
 10. § 10 Newsletter

  1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter za pośrednictwem mailchimp.com
  2. Usługi Newsletter świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który za pośrednictwem odpowiedniego formularza poda swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę. Formularz rejestracyjny do usługi Newsletter może pojawiać się również w innych momentach podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Z chwilą pierwszego przesłania Newsletter na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o promocjach, nowych produktach lub też wszelkich innych nowościach w ofercie Sprzedawcy.
  5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odpowiedniego linka zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi.
  6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych bez podania przyczyn. Zablokowanie Konta Kupującego jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy nieodpłatnego świadczenia usług drogą elektroniczną.
  7. Kupujący może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy.
 11. § 11 Ochrona danych osobowych

  1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób wskazanych przez Kupujących.
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedawcy w ramach Sklepu Internetowego pod domeną sixsilver.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Kupującymi i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • a) zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),
   • b) konieczność wykonania umowy na rzecz Kupującego, lub
   • c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Kupujących – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
  4. Podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
  5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedawcy, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Kupujących, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej).
  7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w sixsilver.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedawcy).
  8. Sprzedawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe dotyczące Kupujących oraz innych osób, których dane zgłosił Kupujący, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
  10. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego i marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Kupującego oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na doskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
  11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności.

Nowy regulamin obowiązuje od 13.03.2023 r.